دادگر از انجام اقدامات برای به خودکفایی رسیدن کشور در تولید فشنگ خبر داد.
این خبر ورزشی همینک از وب سایت تیمبرلندس درج گردیده است
لطفا برای حمایت از ما این مطلب را به اشتراک بگذارید